Agenda en stukken ALV vrijdag 27 oktober

Pagina met links naar alle ALV-stukken
Op deze pagina staan alle stukken van de ALV van 27 oktober 2017. De link naar deze pagina staat in het bericht in de nieuwsbrief die we naar alle ouders hebben gemaild.

Uitnodiging
Wij nodigen alle ouders van al onze leden (woensdag en vrijdag) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) a.s. vrijdag 27 oktober. We beginnen om 19.00 en sluiten uiterlijk om 20.15 uur. De ALV vindt plaats tijdens de reguliere vrijdagclubavond in het Leidsche Rijn College. De ALV is heel belangrijk. De besluiten van de ALV bepalen hoe we de club het komende jaar gaan organiseren.

Agenda (Agenda (pdf))
1 Opening door voorzitter, vaststellen agenda
2 Bespreking en vaststelling notulen vorige vergadering.
Document-1-Verslag-ALV-JSC-Magnus-Leidsche-Rijn-7-oktober-2016.pdf

3 Jaarverslag: gang van zaken en gevoerde beleid
Document 2 – Jaarverslag JSC Magnus Leidsche Rijn 2016-2017 (pdf)
4 Behandeling en vaststelling jaarstukken
Document 3 – Financieel verslag 2016-2017 (pdf)
5 Kascommissie onderzoek
Document 4 – Verklaring Kascommissie Magnus (pdf)
6 Verkiezing kascommissie
7 Decharge bestuur
8 Aftreden bestuursleden
9 Benoeming nieuwe bestuursleden
Document 5 – Voordracht voorzitter JSC Magnus Leidsche Rijn (pdf)
Pauze
10 Voorstel voor aanstellen hoofdtrainer
Document 6 – Voorstel ALV Hoofdtrainer (pdf)
11 Beleid indeling externe teams
Document 7 – voorstel beleid indeling externe teams (pdf)
12 Begroting 2017-2018, inclusief vaststelling contributie 2017 – 2018
Document 8 – Voorstel begroting en contributie 2017-2018 (pdf)
13 Voorstel invoering incasso
Document 9 – voorstel voor invoering automatische incasso Magnus (pdf)
14 Break out sessie: samen maken we Magnus!
15 Rondvraag