Agenda en stukken ALV van 3 oktober 2014

Beste ouders,

Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de derde Algemene Ledenvergadering van Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn. De vergadering vindt plaats op vrijdag 3 oktober 2014, van 19.15 u tot 20.00 u op onze speellocatie in het Leidsche Rijn College.

De vergadering kent een aantal formele aspecten, zoals het jaarverslag, het verslag van de kascommissie en het vaststellen van de contributie en de begroting. Daarnaast lichten we de plannen voor komend seizoen toe en is er gelegenheid tot vragen en suggesties van jullie kant.

Omdat de leden van Magnus minderjarig zijn, treden jullie op als hun vertegenwoordiger en zijn jullie daarmee stemgerechtigd (1 stem per kind). Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een andere ouder machtigen om namens jou te stemmen. Dit kan door aan de gemachtigde een schriftelijke en ondertekende toestemming hiervoor te geven.

Deze uitnodiging is samen met de agenda en bijlagen via de Magnus-e-nieuwsbrief op 28 september naar alle ouders gestuurd. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, of kun je de bijlagen niet openen, naam dan contact op met onze secretaris via info@magnusleidscherijn.nl. Wij nemen vrijdag ook kopieën van de stukken mee.

Agenda (download Uitnodiging en agenda ALV (pdf))

(We starten om 19.15 uur in de open ruimte beneden ( kantine), als alle kinderen schaken.)

 1. opening door voorzitter, uitleggen stemmen (1 hand per kindlid)
 2. vaststellen agenda
 3. bespreking notulen vorige vergaderingen en vaststelling notulen
 4. toelichting en vaststellen jaarverslag, inclusief het verslag van de kascommissie
 5. (her)benoeming kascommissie
 6. ambities seizoen 2014-2015
 7. vaststellen van de begroting, inclusief het vaststellen van de contributie voor het seizoen 2014-2015
 8. rondvraag

20.00 einde van de ALV

De volgende stukken kun je downloaden via de e-nieuwsbrief die op 28 september is verstuurd:

 • Verslag ALV van 4 oktober 2013
 • Verslag extra ALV van 17 januari 2014
 • Verslag extra ALV van 13 juni 2014
 • Jaarverslag seizoen 2013-2014, inclusief de jaarrekening
 • Ambities seizoen 2014-2015
 • Voorstel begroting seizoen 2014-2015