Toernooireglement

BeeldmerkArtikel 1: Definitie
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren kwalificatietoernooien als onderdeel van het Nederlandse Kampioenschap voor schoolteams in de categorie Basis Onderwijs groepen 3 t/m 5 (NK). Voor het NK is een apart reglement beschikbaar. Het reglement van de kwalificatietoernooien sluit aan bij die van het NK.
Alle spelers moeten bij de school waarvoor zij uitkomen als leerling zijn ingeschreven in de groepen 3, 4 of 5. Bij scholen die met een afwijkende groepsindeling werken, wordt deze vertaald naar de reguliere groepen 3, 4 en 5. Mocht ook dat niet voldoende zijn, dan wordt op basis van leeftijd een vertaalslag gemaakt naar de reguliere groepen 3, 4 en 5.

Artikel 2: Organisatiecomité
De organisatie van de kwalificatietoernooien berust bij een door de KNSB erkend lokaal
organisatiecomité, die onder auspiciën van de KNSB, het evenement op een zo goed mogelijke manier tracht te organiseren.
De KNSB ondersteunt de lokale organisatiecomités met een draaiboek, website, software,
scholierenlidmaatschappen en het beschikbaar stellen van de kwalificatieplaatsen.

Artikel 3: Kwalificatieplaatsen
Het uitgangspunt is dat per kwalificatietoernooi de schoolteams met de hoogste teamscore doorgaan naar de landelijke finale (NK), waar minimaal 20 plekken voor schoolteams beschikbaar zijn. Vanwege de variabele teamgroottes kan dit aantal echter nog stijgen na de eerste deadline van inschrijving (1 mei van het jaar). De aanvulling van extra geplaatste schoolteams vindt direct plaats na 1 mei. Alleen als de geplaatste teams allemaal met het maximale aantal kinderen inschrijven blijft het bij dit aantal.
Zie voor het reglement van het NK voor de procedure voor extra plaatsen.
Als het aantal kwalificatietoernooien hoger is dan 20, wordt een verdeelsleutel toegepast, rekening houdend met regionale spreiding en aantal kwalificatietoernooien per regio.
In de regio’s waar dan nog niet voldoende rechtstreekse plaatsen voor het NK zijn, wordt er door de betreffende regionale bond bepaald welk team namens die regio naar het NK gaat.

Artikel 4: Deelnemersveld kwalificatietoernooien
Voor het samenstellen van het deelnemersveld gelden de volgende regels:
Er wordt deelgenomen door teams, bestaande uit een variabel aantal spelers, met een
maximaal van 30, onder leiding van een teamleider.
Het minimum aantal deelnemende spelers om als kwalificatietoernooi erkend te worden door de KNSB is 25 kinderen afkomstig van minimaal 5 verschillende scholen. De scholen behoeven niet noodzakelijkerwijs in de directe omgeving te liggen, maar een geografische samenhang c.q. afstemming met andere kwalificatietoernooien is wel gewenst.
Er is geen beperking per team in de verdeling van het aantal kinderen over de groepen 3, 4 of 5. Een evenredige verdeling per team is wel het uitgangspunt.

Artikel 5: Inschrijving
Vooraf aanmelding is noodzakelijk. Het lokale organisatiecomité is bevoegd scholen c.q. kinderen op de dag zelf te weigeren ingeval van te late aanmelding.
Er is plaats voor 92 spelers. Iedere school mag maximaal 30 spelers inschrijven. De inschrijving sluit op 2 april. Bij te veel inschrijvingen zal de wedstrijdleiding de spelers van de scholen met de meeste inschrijvingen beperken tot er in totaal 92 spelers zijn.

Artikel 6: Speelsysteem en indelingen
Het kwalificatietoernooi duurt, gezien de leeftijd van de kinderen, maximaal één dagdeel (ochtend of middag).
De KNSB heeft data gereserveerd op de centrale wedstrijdkalender in de maand april. Het
organisatiecomité mag van deze data afwijken naar maart of februari. De uiterste datum waarop de wedstrijden gespeeld moeten zijn is 1 mei 2014.
Het speelsysteem is 5 ronden Zwitsers in drie individuele groepen (3, 4 en 5) en onderverdeeld over subgroepen als de groepen groter zijn dan 50 deelnemers.
De kinderen worden verdeeld over de subgroepen op basis van de ratings en scholen.
Spelers van dezelfde school worden niet tegen elkaar ingedeeld, tenzij dit niet te voorkomen is (vanwege de aantallen).

Artikel 7: Puntensysteem
Het gaat bij het kwalificatietoernooi niet om de individuele winnaars van de subgroepen, maar om de teamscores per school (schoolteamscore). Alle deelnemers scoren punten voor hun schoolteam.
Winst is 3 punten, remise 2 punten, verlies 1 punt en niet opkomen 0 punten.
De schoolteamscore wordt bepaald door de opgetelde gescoorde punten van alle leerlingen van dezelfde school (groepen 3, 4 en 5 samen) en vermenigvuldigt met de schoolfactor. Er wordt gewerkt met een verrekening systeem voor grote en kleine scholen uitgedrukt in de schoolfactor. De schoolfactor is minimaal 1 en maximaal 4. De schoolfactor is 100 gedeeld door het totaal aantal leerlingen op deze school in de groepen 3, 4 en 5 met peildatum 1 januari van het jaar. Is de schoolfactor niet bekend of niet doorgegeven, dan wordt deze beschouwd zijnde 1.
Er wordt uitgegaan van minimaal 25 en maximaal 100 leerlingen. Is het aantal leerlingen kleiner dan 25, dan wordt 25 gehanteerd. Is het aantal leerlingen groter dan 100, dan wordt 100 gehanteerd.
Er is een software programma beschikbaar die de schoolteamscore telkens berekent.
Er wordt alleen met hele punten gewerkt en afgerond naar het dichtst bij zijnde hele punt.

Artikel 8: Scholierenlidmaatschap en verwerking voor de KNSB-Jeugdrating
Alle partijen van de kwalificatietoernooien worden verwerkt voor de KNSB-Jeugdrating. Om dit mogelijk te maken, dienen de spelers te beschikken over een KNSB-lidmaatschap. Voor de niet-clubleden, betekent dit dat ze over het KNSB-scholierenlidmaatschap moeten beschikken. De kosten voor het KNSB-scholierenlidmaatschap van een jaar (€ 5,00), zitten verwerkt in het inschrijfgeld van het toernooi. Nieuwe scholierenleden hebben tevens recht op een Chess Tutor licentie 1 of 2. Het KNSB-scholierenlidmaatschap eindigt automatisch weer na een jaar. Om het voor de scholen zo eenvoudig mogelijk te maken, kan een school bij de aanmelding, in één keer alle deelnemers doorgeven en de KNSB-scholierenlidmaatschappen regelen. Van de scholieren is slechts hun naam (voor- en achternaam), geslacht en geboorte datum nodig. De scholieren worden geregistreerd onder de naam van de school met de contactgegevens van de school en de opgegeven contactpersoon van de school.
Het organisatiecomité is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de gegevens binnen een week na afloop van het kwalificatietoernooi aan de KNSB.

Artikel 9: Bepaling eindstand
Na de laatste wedstrijd wordt de eindstand van de schoolteamscores opgemaakt:
a. op basis van aantal punten;
b. is de score gelijk, op basis van laagste aantal spelers in het team;
c. is de score dan nog gelijk, op basis van de laagste schoolfactor;
d. is de score dan nog gelijk, op basis van het hoogste aantal spelers in groep 3;
e. is de score dan nog gelijk, op basis van het hoogste aantal spelers in groep 4;
f. is de score dan nog gelijk, op basis van het hoogste aantal spelers in groep 5.

Artikel 10: Titel
Het team dat winnaar wordt, verkrijgt de titel: ‘Kampioen van (plaats of regio) in het Basis Onderwijs groepen 3, 4 en 5 (onder toevoeging van het jaartal).

Artikel 11: Wedstrijdleiding, taak teamleiders en voldoende begeleiders
De leiding van een wedstrijd berust bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding bestaat uit een hoofdwedstrijdleider, wedstrijdleiders en eventueel assistent wedstrijdleiders.
De wedstrijdleiding is herkenbaar in de speelzaal aanwezig.
De teamleiders hebben de volledige verantwoordelijkheid voor hun spelers gedurende de wedstrijden en hebben voldoende eigen begeleiders meegenomen om deze taak goed uit te kunnen voeren.

Artikel 12: Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel in de officiële vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), incl. aanvullingen, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
Aanhangsel A Rapidschaak, van het FIDE reglement, is hierdoor van toepassing.
Noteren is niet verplicht.

Artikel 13: Speeltempo
Partijen worden na een half uur gestopt, de uitslag wordt dan bepaald door middel van punten.

Artikel 14: Hoofdwedstrijdleider
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter zake mochten voordoen.

Artikel 15: Beroep
Beroep tegen beslissingen van de hoofdwedstrijdleider kan binnen 48 uur bij de hoofdscheidsrechter in Beroepszaken van de KNSB worden aangetekend, die bindend uitspraak doet.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.