Agenda en stukken ALV a.s. vrijdag (compleet)

Wij nodigen alle ouders van al onze leden (woensdag en vrijdag) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) a.s.vrijdag 2 oktober. We beginnen om 19.00 en sluiten uiterlijk om 20.15 uur. De ALV vindt plaats tijdens de reguliere vrijdagclubavond in het Leidsche Rijn College. De ALV is heel belangrijk. De besluiten van de ALV bepalen hoe we de club het komende jaar gaan organiseren.

Agenda

 1. Opening door voorzitter, vaststellen agenda
 2. Bespreking notulen vorige vergadering en vaststelling notulen (document 1)
 3. Jaarverslag: gang van zaken en gevoerde beleid (document 2)
 4. Behandeling en vaststelling jaarstukken (document 3)
 5. Kascommissie onderzoek
 6. Herkiesbaarheid kascommissie
 7. Vaststelling contributie 2015-2016
 8. Vaststelling van de begroting (document 4)
 9. Herverkiezing voorzitter voor komende 3 jaar
 10. Ambities volgend seizoen (document 5)
 11. Rondvraag

Stukken
Alle stukken zijn nu beschikbaar (zie de mail). We zorgen ervoor dat kopieen van het financiele jaarverslag en de begroting tijdens de vergadering beschikbaar zijn.