Agenda en stukken ALV a.s. vrijdag 7 oktober

Wij nodigen alle ouders van al onze leden (woensdag en vrijdag) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) a.s.vrijdag 7 oktober. We beginnen om 19.00 en sluiten uiterlijk om 20.15 uur. De ALV vindt plaats tijdens de reguliere vrijdagclubavond in het Leidsche Rijn College.
De ALV is heel belangrijk. De besluiten van de ALV bepalen hoe we de club het komende jaar gaan organiseren.

Agenda
1. Opening door voorzitter, vaststellen agenda
2. Bespreking notulen vorige vergadering en vaststelling notulen (document 1)
3. Jaarverslag: gang van zaken en gevoerde beleid (document 2)
4. Behandeling en vaststelling jaarstukken (document 3)
5. Kascommissie onderzoek
6. Herkiesbaarheid kascommissie
7. Verkiezing secretaris voor komende 3 jaar
8. Vaststelling contributie 2016-2017
9. Vaststelling van de begroting (document 4)
10. Ambities volgend seizoen en lustrumjaar! (document 5)
11. Veilig sportklimaat, voorstellen vertrouwenspersoon Magnus (documenten 6 en 7)
12. Rondvraag

Stukken
Alle stukken zijn toegankelijk via het bericht in de nieuwsbrief die we naar alle ouders hebben gemaild.